TRẦN HỮU PHÚ CƯỜNG

Hội viên VACA từ năm 2013

Các ấn phẩm đã thực hiện:

  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 (cộng tác viên)
  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 (đồng tác giả)

 

Dưới đây là các bài viết của Trần Hữu Phú Cường tại website VACA.