VŨ ĐẮC CƯỜNG

Hội viên VACA từ năm 2014; Thành viên ban điều hành VACA từ năm 2022

 

Các ấn phẩm đã thực hiện:

  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 (cộng tác viên)
  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 (cộng tác viên)
  • Thiên văn học thế kỷ 21: Hai thập kỷ đã qua, một tương lai phía trước (đồng tác giả)

 

Dưới đây là các bài viết của Vũ Đắc Cường tại website VACA.