NGUYỄN DUY ĐÔNG

Hội viên VACA từ năm 2021

 

Các ấn phẩm khoa học đã thực hiện

  • Lược sử Thiên văn học - NXB Thanh Niên, 2023 (đồng tác giả)