Hà Đắc Long

    Hội viên VACA từ năm 2011.

    Các ấn phẩm khoa học đã tham gia thực hiện

    • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 (đồng tác giả)

    Phim khoa học đã biên dịch