Holmes and Watson

Sherlock Holmes và người cộng sự của mình là bác sĩ Watson cùng nhau đi cắm trại. Ban đêm khi tỉnh giấc với ảnh lửa trại gần đó, Holmes hỏi: "Watson, nhìn lên và cho tôi biết những gi anh đang thấy?"