Phần mềm Sky Screen Saver sử dụng cho hệ điều hành Windows
Đây là một tiện ích Screen Saver miễn phí, sử dụng cho hệ điều hành Windows. Chương trình vẽ và cập nhật bản đồ bầu trời với các thông tin sau:
+ Hơn 9000 ngôi sao có độ sáng biểu kiến nhỏ hơn cấp 8 theo danh mục sao Yale Bright Star
+ Mặt trời và các hành tinh
+ Các pha của Mặt trăng

Sử dụng:
1. Download phần mềm dưới dạng zip:
hxttp://www.fourmilab.ch/skyscrsv/download/3.0/skyscr32.zip

2. Giải nén, ta sẽ thu được thư mục skyscr32 với 2 file sau:
+ sky.scr
+ readme.txt: file hướng dẫn sử dụng

3. Copy file sky.scr vào thư mục:
WINDOWS/system32 đối với WinXP,
hoặc: WINNT\SYSTEM32 đối với Win2000,
hoặc: WINDOWS đối với Win98.

4. Sau 3 bước trên, tiện ích đã được cập nhật vào hệ điều hành dưới dạng 1 screen saver có tên là “sky”. Việc lựa chọn sky hoàn toàn tương tự như các screen saver khác.

5. Điều chỉnh vĩ độ, kinh độ:
Người sử dụng có thể điều chỉnh kinh độ, vĩ độ bằng cách ấn vào nút setting tại tab Screen Saver, dialog Display Properties

Hà Nội:
+ Vĩ độ: 21o02’, Bắc (N)
+ Kinh độ: 105o48’, Đông (E)
Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Vĩ độ: 10o47, Bắc (N)
+ Kinh độ: 106o41, Đông (E)

Các thông tin chi tiết hơn có thể xem tại trang web sau: http://www.fourmilab.ch/skyscrsv/

6. Các tham số của Sky Screen Saver:
Sky Screen Saver cho phép người sử dụng bật/tắt sự hiển thị của khá nhiều thành phần trên bản đồ sao. Bấm nút Detail Configuration (xem hình vẽ trên), việc kích hoạt được thực hiện dựa vào các check box:

+ Constellations:
- Outlines: bật/tắt các đường nối giữa các sao trong một chòm sao
- Boundaries: bật/tắt đường ranh giới của các chòm sao
- Names: bật/tắt việc hiển thị tên các chòm sao
- Align: nếu chọn ô này, tên các chòm sao sẽ được căn chỉnh song song với đường chân trời trên bản đồ. Nếu không, tên các chòm sao sẽ nằm ngang trên màn hình.

+ Stars:
- Magnitude limit: xác định cấp sao lớn nhất có thể được hiển thị
- Names: bật/tắt sự hiển thị tên riêng của các ngôi sao (ví dụ: Sirius, Procyon,…), người sử dụng có thể xác định cấp sao lớn nhất còn được hiển thị tên.
- Bayer/Flamsteed codes: bật/tắt sự hiển thị tên các sao theo cách đặt tên của Bayer (ví dụ: alpha Canis Majoris) hoặc theo cách đặt tên của Flamsteed (ví dụ: 9 Canis Majoris). người sử dụng có thể xác định cấp sao lớn nhất còn được hiển thị tên.

+ Deep sky objects: bật/tắt hiển thị các thiên hà, đám sao, … người sử dụng có thể xác định độ sáng biểu kiến lớn nhất của vật thể còn được hiển thị.

+ Show ecliptic, equator, poles: bật/tắt sự hiển thị của đường Hoàng đạo, Xích đạo trời, 2 thiên cực
+ Show solar system objects: bật/tắt sự hiển thị của Mặt trời, Mặt trăng và các hành tinh trong hệ Mặt trời.
+ Show calculation time: bật/tắt sự hiển thị thời gian máy tính cần thiết để tạo ra bản đồ sao (tuỳ thuộc vào cấu hình của máy tính).

Tôi chỉ bật sự hiển thị đường nối trong các chòm sao, Mặt trời, Mặt trăng và các hành tinh, giới hạn cấp sao được hiển thị là 5.5. Kết quả được một bầu trời sao khá đẹp