TOÀN NGỌC ÁNH

Hội viên VACA từ năm 2010 tới năm 2018.

Các ấn phẩm đã tham gia thực hiện:

  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 (đồng tác giả)
  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 (đồng tác giả)

 

Phim khoa học đã dịch thuật:

 

Dưới đây là các bài viết của Toàn Ngọc Ánh tại website VACA.